13 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool


ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับ Centre for Addition Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool เพื่อนำผลของการพิจารณามาใช้สำหรับการจัดทำข้อเสนอนโยบายที่เหมาะสมในการป้องกันโรค NCDs สำหรับประชากรไทย โดยมี ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) และนักวิจัยโครงการ ได้แก่ คุณรุ่งรัตน์ พละไกร, คุณดนุสรณ์  โพธารินทร์, คุณสุชีรา  ชื่นสงวน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม สำหรับผู้เชี่ยวชาญจาก Centre for Addition Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดาได้แก่ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล และผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมความคุมโรค, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานควบคุมโรคเขต 5 ราชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี, โรงพยาบาลสุรินทร์, โรงพยาบาลปราสาท, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย จ.ราชบุรี ร่วมประชุมพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว