1 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

 การประชุมนำเสนอความก้าวหน้า โครงการการสังเคราะห์ระบบและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายในประเทศไทย

     การประชุมนำเสนอความก้าวหน้า โครงการการสังเคราะห์ระบบและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ สำนักเลขานุการกรม CCS-NCD ภายใต้แผนงานความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย ปี 2017 – 2021

 

 

 

 

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย นำโดย คุณรุ่งรัตน์ พละไกร ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และวิจัยกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 1/2565 โดย ผศ.ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ “การสังเคราะห์ระบบและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายในประเทศไทย” ให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และวิจัยกิจกรรมทางกาย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รศ.ดร. วิชช์ เกษมทรัพย์, ดร.ทพญ. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, ดร. กุลทัต หงส์ชยางกูร, อ.สนธยา สีละมาด, อ.ดร. อารีกุล พวงสุวรรณ, อ.ชุติมา ชลายนเดชะ, คุณสุจิตรา ดาวเรือง, นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล, ผู้แทนจากสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

          

     ทั้งนี้เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และวิจัยกิจกรรมทางกาย เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในการสังเคราะห์ระบบและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายในประเทศไทย ต่อไป