8 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและความร่วมมือโครงการวิจัย “การสำรวจกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (SUNRISE international surveillance study of 24-hr. movement behaviors in the early year) ร่วมกับนักวิจัยอีก 47 ประเทศทั่ว

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและความร่วมมือโครงการวิจัย “การสำรวจกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (SUNRISE international surveillance study of 24-hr. movement behaviors in the early year) ร่วมกับนักวิจัยอีก 47 ประเทศทั่วโลก 

           

 


เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2565 เวลา 19.00-20.30 น. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, Dr. Dyah Anantalia Widyastari พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุม SUNRISE Annual General Meeting 2022 เพื่อร่วมหารือและเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการวิจัยการสำรวจข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายใต้โครงการ “SUNRISE international surveillance study of 24-hr. movement behaviors in the early year” โดยการประชุมครั้งนี้มี Senior Professor Tony Okely จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย และนักวิจัยจากประเทศโซน Oceania, North America, South America, Europe, Asia, และ Africa กว่า 47 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมหารือและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ข้อเรียนรู้และข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของแต่ประเทศ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับประเทศที่กำลังเริ่มต้นโครงการและวางแผนการดำเนินโครงการที่กำลังจะเริ่มขึ้นในปีนี้ 

               

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการแต่ละประเทศ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของประเทศต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการเริ่มต้นโครงการวิจัยสำหรับประเทศที่เข้าร่วมและมุ่งให้เกิดพัฒนาการดำเนินงานของโครงการต่อไป