26 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

เสวนาหัวข้อ เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น”

 


         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมพูดคุยกับ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเสวนาหัวข้อ เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น” 

 

    

         โดยในการเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดเสวนาพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานเสนาวิชาการประจำปี MUSEF 2022: Mahidol University Social Engagement Forum 2022 ที่กำลังจะจัดแถลงข่าววันที่ 1 กันยายน นี้

 

    


        จากการพูดคุยในเสวนา ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดหลากหลายสำหรับการจัดการเวลาเรียนและเล่นที่เหมาะสมให้กับเด็กในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ เผยถึงสาเหตุผลที่เน้นสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับประถมศึกษาเป็นหลัก พร้อมทั้งการขยายโครงการเพื่อให้เด็กสนใจในการเรียนรู้และอยากเด็กอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยสนับสนุน และนโยบายอีกหลายส่วนที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
 รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา จากแนวคิดของโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการมีกิจกรรมทางกาย ลดเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรมการใช้หน้าจอ โดยเน้นไปที่การเล่นเพื่อความสนุกสนานของเด็ก และการเล่นเพื่อเสริมทักษะ บนการจัดการเรียนรู้แบบ 4PC ของโครงการ Active School ประกอบด้วย Active Policy (นโยบาย) Active People (บุคลากร) Active Program (กิจกรรม) Active Place (พื้นที่) และ Active Classroom (ห้องเรียน) โดยต้องจัดให้เด็กเคลื่อนไหว ออกแรง วิ่งเล่นออกกำลังกาย เล่นกีฬา สะสมเฉลี่ยให้ได้ 60 นาทีทุกวัน ในการเป็นแนวทางปรับใช้เพิ่มเติม ซึ่งสามารถติดตามเนื้อหาและคู่มือที่สำคัญ ได้แก่ สารตั้งต้น เล่ม 1 “สนามฉลาดเล่น” และสารตั้งต้น เล่ม 2 “ห้องเรียนฉลาดรู้” เพิ่มเติมได้ทาง https://activekidsthailand.com/active-school/

        และทุกท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ เพจ MUSEF Conference:  https://fb.watch/f8twF3_yE9/