20 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

เปิดตัวโครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย”

เปิดตัวโครงการ เปิดเมือง ปลอดภัย🔹
.
วันนี้ (20 พ.ค. 63) โครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย” เปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยวิถีธุรกิจแบบใหม่” กับวิทยากรระดับประเทศ ที่มาไขข้อข้องใจในทุกประเด็นคำถามและชี้ทิศทางการปรับตัว และหัวข้อ “มาตรการแบบไหน ถูกใจประชาชน” ตามประเภทกิจการ กับการโชว์แนวคิดต้นแบบ ระดมความคิดเห็น และตอบทุกข้อสงสัยจากกรมควบคุมโรค นักวิชาการ และกิจการร้านค้าต้นแบบ ในพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. ผ่านทาง Facebook Live Thai.care และ Thai Chamber
.
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เกิดการระบาดทั่วประเทศ ทางรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยทำการสั่งปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน และทุกสาขาอาชีพ
.
แม้ปัจจุบันจะสามารถคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ลดลงได้ และรัฐบาลเริ่มมีมาตรการปลดล็อคประเทศ ด้วยการให้สถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ สวนสาธารณะ พื้นที่สุขภาวะสำหรับการมีกิจกรรมทางกาย และสถานประกอบการ เปิดให้บริการได้ในบางส่วนแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม การปลดล็อคประเทศนี้ ก็ยังคงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้ง และการผนึกกำลังระหว่างภาคีภาคส่วนต่าง ๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมมือกันเดินหน้าเปิดเมืองเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกัน
.
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาควิชาการที่มีพันธกิจในการจัดทำองค์ความรู้สำหรับเผยแพร่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมทางสุขภาวะในภาพรวม ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาควิชาการ นโยบาย และภาคเอกชน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สภาหอการค้าไทย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และองค์กรเครือข่าย จัดทำโครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการรณรงค์และสื่อสาร ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และทันสมัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการระบาดซ้ำ ป้องกันจุดล่อแหลม และเป็นบรรทัดฐานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยของชีวิต และปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด โดยอยู่บนพื้นฐานชีวิตวิถีใหม่ทางสังคม (New Normal)
.
โดยข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการรณรงค์และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Thai.care และแพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ Line Office เปิดเมือง ปลอดภัย รวมถึงสร้างการรับรู้ผ่านกลุ่ม Blogger/ Influencer เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้พื้นที่ต่าง ๆ แก่ประชาชน เริ่มตั้งแต่ สวนสาธารณะ พื้นที่สุขภาวะสำหรับการมีกิจกรรมทางกาย และสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า สถานบริการ เป็นต้น โดยเป็นเครือข่ายแห่งความห่วงใย จากความร่วมใจของผู้ประกอบการร้านค้า – ประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข เน้นจุดเด่น 3 แคร์ ร้านค้าแคร์, ลูกค้าแคร์ และสังคมแคร์