14 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ชวนทำกิจกรรมทางกาย สร้างภูมิคุมกันโควิด-19

ชวนทำกิจกรรมทางกาย สร้างภูมิคุมกันโควิด-19  จากการสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้านกิจกรรมทางกายในช่วงโควิด-19 ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยพบว่า คนไทย 55% ระบุว่าตนเองมีกิจกรรมทางกายลดน้อยลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และคนกลุ่มวัยทำงานกว่า 63% ระบุว่าต้องออกกำลังกายที่บ้านเป็นหลัก
.
สำหรับรูปแบบกิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้เองง่าย ๆ ที่บ้าน ซึ่งหลายคนมีการวางแผนในการออกกำลังกายที่บ้านมากขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การคงไว้ซึ่งกิจกรรมทางกายที่เพียงพอหรือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม นอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยลดความเครียด และส่งผลให้ภูมิคุ้มกันโรคทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น