22 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

โครงการ “การสำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยากประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนไปยังผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูล โครงการ “การสำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” เข้าร่วมทำแบบสอบถาม โดยใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที ผ่านช่องทางออนไลน์ และจะมีพนักงานติดต่อไปยัง Messenger Facebook ของท่านที่ได้รับเลือก
.
.
⚠️ การสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการสำรวจข้อมูลของประชากรไทยทุกจังหวัด จำนวน 3,832 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการมีกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงพฤติกรรมทางสุขภาพ
.
⚠️ ข้อมูลที่ท่านตอบ จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ออกแบบแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การจัดทำข้อมูลข่าวสาร และกำหนดนโยบาย “เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”
.
.
ด้วยเหตุนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการสละเวลาเพื่อตอบแบบสำรวจนี้ และระบุข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด โดยข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านแต่อย่างใด ทางศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านมาในโอกาสนี้
.
.
👉“ศูนย์ฯ ของเรา ได้เตรียมของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม เป็นบัตรกำนัล (Gift voucher) แลกซื้อสินค้าใน 7-Eleven หรือบัตรเติมเงินมือถือ AIS / DTAC / True มูลค่า 100 บาท”